คุณสมบัติของ

ระบบการเรียนการสอน วิชาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ด้วยระบบออนไลน์

รายละเอียดคุณสมบัติของโปรแกรม

  1. เป็นระบบที่เป็นเว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) มีฟังก์ชั่นการทำงานอยู่บนเว็บผ่านทางโปรแกรมประเภทบราวเซอร์ และสามารถทำงานได้ในระบบเครือข่ายภายใน (Intranet) โดยติดตั้งโปรแกรมระบบทั้งหมดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่แม่ข่าย  
  2. เป็นระบบที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Linux Server หรือเทียบเท่า  
  3. เป็นระบบระบบที่รองรับการทำงานด้วยภาษาเว็บโปรแกรมมิ่ง (Web Programming Language) อย่างไรอย่างหนึ่งหรือมากกว่าได้ เช่น PHP, HTML, Java Script, ActiveX เป็นต้น  
  4. เป็นระบบที่รองรับการทำงานร่วมกับ Apache Web Server หรือเทียบเท่า  
  5. เป็นระบบที่สนับสนุนการทำงานร่วมกับโปรแกรมบราวเซอร์ อย่างไรอย่างหนึ่งหรือมากกว่าได้ เช่น Microsoft Explorer, Mozilla Firefox หรือ Google Chrome เป็นต้น