คุณสมบัติของ
โปรแกรมระบบการบันทึกการสอนด้วยระบบ On Demand

รายละเอียดคุณสมบัติของโปรแกรม  
  1.เป็นระบบที่เป็นเว็บแอปพิลเคชั่น (Web Application) มีฟังก์ชั่นการทำงานอยู่บนเว็บผ่านทางโปรแกรมประเภทบราวเซอร์ และสามารถทำงานได้ในระบบเครือข่ายภายใน (Intranet)โดยติดตั้งโปรแกรมระบบทั้งหมดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่แม่ข่าย และสามารถเชื่อมต่อทำงานในระบบอินเตอร์เน็ตได้  
2.เป็นระบบที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Linux Server  
  3.เป็นระบบที่รองรับการทำงานด้วยภาษาเว็บโปรแกรมมิ่ง (Web Programming Language) เช่น PHP, HTML, Java Script เป็นต้น  
4.เป็นระบบที่รองรับการทำงานร่วมกับเซิร์ฟเวอร์ (Web Server)  
  5.เป็นระบบที่สนับสนุนการทำงานร่วมกับโปรแกรมบราวเซอร์ เช่น Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox หรือ Google Chrome เป็นต้น  
6.เป็นระบบที่สามารถบันทึกการสอนด้วยระบบอัตโนมัติ โดยจัดเก็บชนิดของไฟล์ในรูปแบบ mp4  
  7.เป็นระบบที่มีการ Login เพื่อตรวจสอบชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (password) ของผู้ใช้เพื่อเข้าใช้งานระบบได้  
  8.เป็นระบบที่มีการเรียกใช้งานได้ด้วยระบบการฟิก โดยสามารถดูได้แบบตารางปฏิทิน  
  9.ระบบสามารถแสดงรายงาน  VDO ออกมา โดยแยกตามหมวดหมู่ได้  
  10.ระบบจะต้องใช้รูปแบบการทำงานแบบ VDO STREAMING  
  11.ระบบสามารถเลือกหมวดหมู่ของการบันทึกได้  
  12.ระบบสามารถกรอกรายละเอียดของการบันทึกได้  
  13.ระบบสามารถแก้ไขรายละเอียดการบันทึกการสอนในแต่ละครั้งได้