คุณสมบัติของ
1.โปรแกรมระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองภาษาอังกฤษ

รายละเอียดคุณสมบัติของโปรแกรม
  1.เป็นระบบที่เป็นเว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) มีฟังก์ชั่นการทำงานอยู่บนเว็บผ่านทางโปรแกรมประเภทบราวเซอร์ และสามารถทำงานได้ในระบบเครือข่ายภายใน (Intranet)โดยติดตั้งโปรแกรมระบบทั้งหมดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่แม่ข่าย และสามารถเชื่อมต่อทำงานในระบบอินเตอร์เน็ต
2.เป็นระบบที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Linux Server
  3.เป็นระบบที่รองรับการทำงานด้วยภาษาเว็บโปรแกรมมิ่ง (Web Programming Language)
4.เป็นระบบที่รองรับการทำงานร่วมกับเซิร์ฟเวอร์ (Web Server)
  5.เป็นระบบที่สนับสนุนการทำงานร่วมกับโปรแกรมบราวเซอร์ เช่น Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox หรือ Google Chrome เป็นต้น
6.เป็นระบบที่มีการ Login เพื่อตรวจสอบชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (password) ของผู้ใช้งานได้
  7.เป็นระบบที่ผู้ใช้สามารถเข้าเรียนรู้บทสนทนาภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง โดยผู้ใช้สามารถเลือกตามเรื่องที่ต้องการได้
  8.ระบบจะต้องสามารถแสดงข้อความบทสนทนาภาษาอังกฤษและภาษาไทยของแต่ละเรื่อง ตามที่ผู้ใช้ต้องการได้
  9.ระบบจะต้องสามารถแสดงเสียงบทสนทนาภาษาอังกฤษเป็นประโยคต่อเนื่องจนจบบทสนทนาได้
  10.ระบบจะต้องสามารถแสดงเสียงบทสนทนาภาษาอังกฤษเป็นประโยค ๆ ตามที่ผู้ใช้ต้องการได้
  11.ระบบจะต้องสามารถแสดงข้อความบทสนทนาภาษาอังกฤษและภาษาไทย ภาพ และเสียงบทสนทนาภาษาอังกฤษตามบทสนทนาที่ต้องการได้
  12.ระบบจะต้องสามารถใช้ได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ TABLET และระบบปฏิบัติการ WINDOWS,IOS, ANDROID ได
 
2.โปรแกรมระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองภาษาจีน
รายละเอียดคุณสมบัติของโปรแกรม
  1.เป็นระบบที่เป็นเว็บแอปพิลเคชั่น (Web Application) มีฟังก์ชั่นการทำงานอยู่บนเว็บผ่านทางโปรแกรมประเภทบราวเซอร์ และสามารถทำงานได้ในระบบเครือข่ายภายใน (Intranet)โดยติดตั้งโปรแกรมระบบทั้งหมดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่แม่ข่าย และสามารถเชื่อมต่อทำงานในระบบอินเตอร์เน็ต
  2.เป็นระบบที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Linux Server
  3.เป็นระบบที่รองรับการทำงานด้วยภาษาเว็บโปรแกรมมิ่ง (Web Programming Language)
  4.เป็นระบบที่รองรับการทำงานร่วมกับเซิร์ฟเวอร์ (Web Server)
  5.เป็นระบบที่สนับสนุนการทำงานร่วมกับโปรแกรมบราวเซอร์ เช่น Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox หรือ Google Chrome เป็นต้น
  6.เป็นระบบที่มีการ Login เพื่อตรวจสอบชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (password) ของผู้ใช้งานได
  7.เป็นระบบที่ผู้ใช ้สามารถเข้าเรียนรู้บทสนทนาภาษาจีนได้ด้วยตนเอง โดยผู้ใช้สามารถเลือกตามเรื่องที่ต้องการได้ 
  8.ระบบจะต้องสามารถแสดงข้อความบทสนทนาภาษาจีนและภาษาไทยของแต่ละเรื่อง ตามที่ผู้ใช้ต้องการได้ 
  9.ระบบจะต้องสามารถแสดงเสียงบทสนทนาภาษาจีนเป็นประโยคต่อเนื่องจนจบบทสนทนาได
  10.ระบบจะต้องสามารถแสดงเสียงบทสนทนาภาษาจีนเป็นประโยค ๆ ตามที่ผู้ใช้ต้องการได้
  11.ระบบจะต้องสามารถแสดงข้อความบทสนทนาภาษาจีนและภาษาไทย ภาพ และเสียงบทสนทนาภาษาจีนตามบทสนทนาที่ต้องการได้
  12.ระบบจะต้องสามารถใช้ได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ TABLET และระบบปฏิบัติการ WINDOWS,IOS, ANDROID ได
3.โปรแกรมระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองภาษาอาหรับ
รายละเอียดคุณสมบัติของโปรแกรม
  1.เป็นระบบที่เป็นเว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) มีฟังก์ชั่นการทำงานอยู่บนเว็บผ่านทางโปรแกรมประเภทบราวเซอร์ และสามารถทำงานได้ในระบบเครือข่ายภายใน (Intranet)โดยติดตั้งโปรแกรมระบบทั้งหมดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่แม่ข่าย และสามารถเชื่อมต่อทำงานในระบบอินเตอร์เน็ตได
  2.เป็นระบบที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Linux Server
  3.เป็นระบบที่รองรับการทำงานด้วยภาษาเว็บโปรแกรมมิ่ง (Web Programming Language)
  4.เป็นระบบที่รองรับการทำงานร่วมกับเซิร์ฟเวอร์ (Web Server)
  5.เป็นระบบที่สนับสนุนการทำงานร่วมกับโปรแกรมบราวเซอร์ เช่น Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox หรือ Google Chrome เป็นต้น
  6.เป็นระบบที่มีการ Login เพื่อตรวจสอบชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (password) ของผู้ใช้งานได
  7.เป็นระบบที่ผู้ใช้สามารถเข้าเรียนรู้บทสนทนาภาษาอาหรับได้ด้วยตนเอง โดยผู้ใช้สามารถเลือกตามเรื่องที่ต้องการได้ 
  8.ระบบจะต้องสามารถแสดงข้อความบทสนทนาภาษาอาหรับและภาษาไทยของแต่ละเรื่อง ตามที่ผู้ใช้ต้องการได้ 
  9.ระบบจะต้องสามารถแสดงเสียงบทสนทนาภาษาอาหรับเป็นประโยคต่อเนื่องจนจบบทสนทนาได
  10.ระบบจะต้องสามารถแสดงเสียงบทสนทนาภาษาอาหรับเป็นประโยค ๆ ตามที่ผู้ใช้ต้องการได้
  11.ระบบจะต้องสามารถแสดงข้อความบทสนทนาภาษาอาหรับและภาษาไทย ภาพ และเสียงบทสนทนาภาษาอาหรับ ตามบทสนทนาที่ต้องการได้
  12.ระบบจะต้องสามารถใช้ได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ TABLET และระบบปฏิบัติการ WINDOWS,IOS, ANDROID ได้
4.โปรแกรมระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองภาษามลายู
รายละเอียดคุณสมบัติของโปรแกรม
  1.เป็นระบบที่เป็นเว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) มีฟังก์ชั่นการทำงานอยู่บนเว็บผ่านทางโปรแกรมประเภทบราวเซอร์ และสามารถทำงานได้ในระบบเครือข่ายภายใน (Intranet)โดยติดตั้งโปรแกรมระบบทั้งหมดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่แม่ข่าย และสามารถเชื่อมต่อทำงานในระบบอินเตอร์เน็ตได
  2.เป็นระบบที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Linux Server
  3.เป็นระบบที่รองรับการทำงานด้วยภาษาเว็บโปรแกรมมิ่ง (Web Programming Language)เช่น PHP, HTML, Java Script เป็นต้น
  4.เป็นระบบที่รองรับการทำงานร่วมกับเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) เช่น Apache เป็นต้น
  5.เป็นระบบที่สนับสนุนการทำงานร่วมกับโปรแกรมบราวเซอร์ เช่น Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox หรือ Google Chrome เป็นต้น
  6.เป็นระบบที่มีการ Login เพื่อตรวจสอบชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (password) ของผู้ใช้งานได
  7.เป็นระบบที่ผู้ใช้สามารถเข้าเรียนรู้บทสนทนาภาษามลายูได้ด้วยตนเอง โดยผู้ใช้สามารถเลือกตามเรื่องที่ต้องการได้ 
  8.ระบบจะต้องสามารถแสดงข้อความบทสนทนาภาษามลายูและภาษาไทยของแต่ละเรื่อง ตามที่ผู้ใช้ต้องการได้ 
  9.ระบบจะต้องสามารถแสดงเสียงบทสนทนาภาษามลายูเป็นประโยคต่อเนื่องจนจบบทสนทนาได้
  10.ระบบจะต้องสามารถแสดงเสียงบทสนทนาภาษามลายูเป็นประโยค ๆ ตามที่ผู้ใช้ต้องการได้
  11.ระบบจะต้องสามารถแสดงข้อความบทสนทนาภาษามลายูและภาษาไทย ภาพ และเสียงบทสนทนาภาษามลายู ตามบทสนทนาที่ต้องการได้
  12.ระบบจะต้องสามารถใช้ได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ TABLET และระบบปฏิบัติการ WINDOWS,IOS, ANDROID ได้