คุณสมบัติของ

 
1.โปรแกรมระบบการเรียนรู้ทางไกลภาษาอังกฤษ
รายละเอียดคุณสมบัติของโปรแกรม
  1.เป็นระบบที่เป็นเว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) มีฟังก์ชั่นการทำงานอยู่บนเว็บผ่านทางโปรแกรม ประเภทบราวเซอร์ โดยติดตั้งโปรแกรมระบบ ทั้งหมดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่แม่ข่าย
  2.เป็นระบบที่มีเครื่องมือสร้างสื่อการเรียนการสอนบนเว็บ (Web-Based Content Editor) ซึ่งฝังได้อยู่กับระบบ โดยที่ไม่ได้แยกส่วนออกจากกัน
  3.เป็นระบบที่มีการรองรับการทำงานร่วมกับระบบการจัดการฐานข้อมูล ในลักษณะเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล เช่น SQL Server, Oracle เป็นต้น ที่เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน
  4.เป็นระบบที่สนับสนุนการสร้างหลักสูตรได้ไม่จำกัดจำนวนหลักสูตร และเนื้อหาวิชา
  5.เป็นระบบที่สามารถอัพโหลดไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ support Web Browser ได้ทุกชนิด
  6.เป็นระบบที่มีระบบ Login และสามารถเข้าสู่ระบบได้ตามสิทธิที่ได้รับ รวมไปถึงสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านได้เองเมื่อต้องการ
  7.เป็นระบบที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Linux Server
  8.เป็นระบบระบบที่รองรับการทำงานด้วยภาษาเว็บโปรแกรมมิ่ง (Web Programming Language) เช่น ASP, PHP, HTML, JSP, Java Script, ActiveX เป็นต้น
  9.เป็นระบบที่รองรับการทำงานร่วมกับเซิร์ฟเวอร์ (Web Server)
  10.เป็นระบบที่สนับสนุนการทำงานร่วมกับโปรแกรมบราวเซอร์ เช่น Microsoft Explorer, Mozilla Firefox หรือ Netscape Navigator เป็นต้น
  11.เป็นระบบที่มีความสามารถในการปกป้องเนื้อหาหลักสูตรวิชาเรียน
  12.เป็นระบบที่สามารถดาว์นโหลดไฟล์หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์หรือไฟล์มัลติมีเดียได้ทุกชนิด
  13.เป็นระบบที่รองรับรูปแบบและแสดงผลของวันที่ในลักษณะ วัน เดือน ปี (พ.ศ.) ของไทย
  14.เป็นระบบที่รองรับและแสดงผลรูปแบบของภาษาไทยได้
  15.เป็นโปรแกรมระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วยระบบการทำงาน 4 ส่วน โดยทำงานบนโปรแกรมบริหารข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS – Relation Database management System) เช่น Microsoft SQL, Oracle, Informix หรือโปรแกรมอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่า คือ
- ระบบงานหลัก   (System Admin)
- ระบบงานสำหรับผู้พัฒนาสาระการเรียนรู้
- ระบบสำหรับครู
- ระบบสำหรับนักเรียน

 

16.เป็นระบบที่มีเนื้อหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเบื้องต้น

 
 
2.โปรแกรมระบบการเรียนรู้ทางไกลภาษาจีน
รายละเอียดคุณสมบัติของโปรแกรม
  1.เป็นระบบที่เป็นเว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) มีฟังก์ชั่นการทำงานอยู่บนเว็บผ่านทางโปรแกรม ประเภทบราวเซอร์ โดยติดตั้งโปรแกรมระบบ ทั้งหมดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่แม่ข่าย
  2.เป็นระบบที่มีเครื่องมือสร้างสื่อการเรียนการสอนบนเว็บ (Web-Based Content Editor) ซึ่งฝังได้อยู่กับระบบ โดยที่ไม่ได้แยกส่วนออกจากกัน
  3.เป็นระบบที่มีการรองรับการทำงานร่วมกับระบบการจัดการฐานข้อมูล ในลักษณะเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล เช่น SQL Server, Oracle เป็นต้น ที่เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน
  4.เป็นระบบที่สนับสนุนการสร้างหลักสูตรได้ไม่จำกัดจำนวนหลักสูตร และเนื้อหาวิชา
  5.เป็นระบบที่สามารถอัพโหลดไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ support Web Browser
  6.เป็นระบบที่มีระบบ Login และสามารถเข้าสู่ระบบได้ตามสิทธิที่ได้รับ รวมไปถึงสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านได้เองเมื่อต้องการ
  7.เป็นระบบที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Linux Server 
  8.เป็นระบบระบบที่รองรับการทำงานด้วยภาษาเว็บโปรแกรมมิ่ง (Web Programming Language)
  9.เป็นระบบที่รองรับการทำงานร่วมกับเซิร์ฟเวอร์ (Web Server)
  10.เป็นระบบที่สนับสนุนการทำงานร่วมกับโปรแกรมบราวเซอร์ เช่น Microsoft Explorer, Mozilla Firefox หรือ Netscape Navigator เป็นต้น
  11.เป็นระบบที่มีความสามารถในการปกป้องเนื้อหาหลักสูตรวิชาเรียนได้
  12.เป็นระบบที่สามารถดาว์นโหลดไฟล์หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์หรือไฟล์มัลติมีเดียได้ทุกชนิด
  13.เป็นระบบที่รองรับรูปแบบและแสดงผลของวันที่ในลักษณะ วัน เดือน ปี (พ.ศ.) ของไทยได
 

14.เป็นระบบที่รองรับและแสดงผลรูปแบบของภาษาไทยได้

 

15.เป็นโปรแกรมระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วยระบบการทำงาน 4 ส่วน โดยทำงานบนโปรแกรมบริหารข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS – Relation Database management System) เช่น Microsoft SQL, Oracle, Informix คือ
- ระบบงานหลัก   (System Admin)
- ระบบงานสำหรับผู้พัฒนาสาระการเรียนรู้
- ระบบสำหรับครู
- ระบบสำหรับนักเรียน

  16.เป็นระบบที่มีเนื้อหาการเรียนการสอนภาษาจีนเบื้องต้น
3.โปรแกรมระบบการเรียนรู้ทางไกลภาษาอาหรับ
รายละเอียดคุณสมบัติของโปรแกรม
  1.เป็นระบบที่เป็นเว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) มีฟังก์ชั่นการทำงานอยู่บนเว็บผ่านทางโปรแกรม ประเภทบราวเซอร์ โดยติดตั้งโปรแกรมระบบ ทั้งหมดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่แม่ข่าย
  2.เป็นระบบที่มีเครื่องมือสร้างสื่อการเรียนการสอนบนเว็บ (Web-Based Content Editor) ซึ่งฝังได้อยู่กับระบบ โดยที่ไม่ได้แยกส่วนออกจากกัน
  3.เป็นระบบที่มีการรองรับการทำงานร่วมกับระบบการจัดการฐานข้อมูล ในลักษณะเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล เช่น SQL Server, Oracle เป็นต้น ที่เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน
  4.เป็นระบบที่สนับสนุนการสร้างหลักสูตรได้ไม่จำกัดจำนวนหลักสูตร และเนื้อหาวิชา
  5.เป็นระบบที่สามารถอัพโหลดไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ support Web Browser
  6.เป็นระบบที่มีระบบ Login และสามารถเข้าสู่ระบบได้ตามสิทธิที่ได้รับ รวมไปถึงสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านได้เองเมื่อต้องการ
  7.เป็นระบบที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Linux Server 
  8.เป็นระบบระบบที่รองรับการทำงานด้วยภาษาเว็บโปรแกรมมิ่ง (Web Programming Language)
 

9.เป็นระบบที่รองรับการทำงานร่วมกับเซิร์ฟเวอร์ (Web Server)

  10.เป็นระบบที่สนับสนุนการทำงานร่วมกับโปรแกรมบราวเซอร์ เช่น Microsoft Explorer, Mozilla Firefox หรือ Netscape Navigator เป็นต้น
  11.เป็นระบบที่มีความสามารถในการปกป้องเนื้อหาหลักสูตรวิชาเรียนได้
  12.เป็นระบบที่สามารถดาว์นโหลดไฟล์หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์หรือไฟล์มัลติมีเดียได้ทุกชนิด
  13.เป็นระบบที่รองรับรูปแบบและแสดงผลของวันที่ในลักษณะ วัน เดือน ปี (พ.ศ.) ของไทยได้
  14.เป็นระบบที่รองรับและแสดงผลรูปแบบของภาษาไทยได้
  15.เป็นโปรแกรมระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วยระบบการทำงาน 4 ส่วน โดยทำงานบนโปรแกรมบริหารข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS – Relation Database management System) เช่น Microsoft SQL, Oracle, Informix คือ
- ระบบงานหลัก   (System Admin)
- ระบบงานสำหรับผู้พัฒนาสาระการเรียนรู้
- ระบบสำหรับครู
- ระบบสำหรับนักเรียน
  16.เป็นระบบที่มีเนื้อหาการเรียนการสอนภาษาอาหรับเบื้องต้น
 
4.โปรแกรมระบบการเรียนรู้ทางไกลภาษามลายู
รายละเอียดคุณสมบัติของโปรแกรม
  1.เป็นระบบที่เป็นเว็บแอปพลิเคชั่น (Web Application) มีฟังก์ชั่นการทำงานอยู่บนเว็บผ่านทางโปรแกรม ประเภทบราวเซอร์ โดยติดตั้งโปรแกรมระบบ ทั้งหมดบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่แม่ข่าย
  2.เป็นระบบที่มีเครื่องมือสร้างสื่อการเรียนการสอนบนเว็บ (Web-Based Content Editor) ซึ่งฝังได้อยู่กับระบบ โดยที่ไม่ได้แยกส่วนออกจากกัน
  3.เป็นระบบที่มีการรองรับการทำงานร่วมกับระบบการจัดการฐานข้อมูล ในลักษณะเซิร์ฟเวอร์ฐานข้อมูล เช่น SQL Server, Oracle เป็นต้น ที่เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน
  4.เป็นระบบที่สนับสนุนการสร้างหลักสูตรได้ไม่จำกัดจำนวนหลักสูตร และเนื้อหาวิชา
  5.เป็นระบบที่สามารถอัพโหลดไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ support Web Browser ได้ทุกชนิด
  6.เป็นระบบที่มีระบบ Login และสามารถเข้าสู่ระบบได้ตามสิทธิที่ได้รับ รวมไปถึงสามารถเปลี่ยนแปลงรหัสผ่านได้เองเมื่อต้องการ
  7.เป็นระบบที่ทำงานบนระบบปฏิบัติการ Linux Server 
  8.เป็นระบบระบบที่รองรับการทำงานด้วยภาษาเว็บโปรแกรมมิ่ง (Web Programming Language) เช่น ASP, PHP, HTML, JSP, Java Script, ActiveX เป็นต้น
  9.เป็นระบบที่รองรับการทำงานร่วมกับเซิร์ฟเวอร์ (Web Server) เช่น Apache Tomcat เป็นต้น
  10.เป็นระบบที่สนับสนุนการทำงานร่วมกับโปรแกรมบราวเซอร์ เช่น Microsoft Explorer, Mozilla Firefox หรือ Netscape Navigator เป็นต้น
  11.เป็นระบบที่มีความสามารถในการปกป้องเนื้อหาหลักสูตรวิชาเรียนได้ อย่างน้อยบางส่วนหรือทั้งหมดได้
  12.เป็นระบบที่สามารถดาว์นโหลดไฟล์หรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์หรือไฟล์มัลติมีเดียได้ทุกชนิด
  13.เป็นระบบที่รองรับรูปแบบและแสดงผลของวันที่ในลักษณะ วัน เดือน ปี (พ.ศ.) ของไทยได้
  14.เป็นระบบที่รองรับและแสดงผลรูปแบบของภาษาไทยได้
  15.เป็นโปรแกรมระบบการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย ซึ่งประกอบด้วยระบบการทำงาน 4 ส่วน โดยทำงานบนโปรแกรมบริหารข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS – Relation Database management System) เช่น Microsoft SQL, Oracle, Informix คือ
- ระบบงานหลัก   (System Admin)
- ระบบงานสำหรับผู้พัฒนาสาระการเรียนรู้
- ระบบสำหรับครู
- ระบบสำหรับนักเรียน
  16.เป็นระบบที่มีเนื้อหาการเรียนการสอนภาษามลายูเบื้องต้น