VISUAL LAB ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
 
สาระที่ 5 โลก ดาราศาสตร์และอวกาศ

            โลก ดาราศาตร์และอวกาศ ซึ่งมีการทดลองเกี่ยวกับสาระการเรียน ไม่น้อยกว่า 26 การทดลอง ดังนี้

1. การทดลองเรื่อง อุณหภูมิของอากาศ
2. การทดลองเรื่อง ความชื้นของบรรยากาศกับการระเหย
3. การทดลองเรื่อง การวัดปริมาณน้ำฝน
4. การทดลองเรื่อง ลมเกิดขึ้นได้อย่างไร
5. การทดลองเรื่อง การศึกษาผิวดิน
6. การทดลองเรื่อง สำรวจดินในแนวลึก
7. การทดลองเรื่อง สภาพดินในท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์
8. การทดลองเรื่อง ศึกษาหินในท้องถิ่น
9. การทดลองเรื่อง การสะสมตะกอน
10. การทดลองเรื่อง การแข็งตัวของตะกอน
11. การทดลองเรื่อง ลักษณะหินตะกอน
12. การทดลองเรื่อง การหลอมและแข็งตัวของสารส้ม
13. การทดลองเรื่อง ลักษณะของหินอัคนี
14. การทดลองเรื่อง การแปรสภาพของดินเหนียว
15. การทดลองเรื่อง ลักษณะทางกายภาพของหินแปร
16. การทดลองเรื่อง ลักษณะทางกายภาพของแร่ตัวอย่าง
17. การทดลองเรื่อง การเกิดแหล่งน้ำบนดิน
18. การทดลองเรื่อง น้ำบาดาล
19. การทดลองเรื่อง การเกิดหินงอก หินย้อย
20. การทดลองเรื่อง น้ำและการใช้ประโยชน์
21. การทดลองเรื่อง การเกิดข้างขึ้นข้างแรม
22. การทดลองเรื่อง สังเกตดาวเคราะห์
23. การทดลองเรื่อง วิเคราะห์ข้อมูล
24. การทดลองเรื่อง ดูดาวให้เป็น
25. การทดลองเรื่อง สร้างแบบจำลองกลุ่มดาวค้างคาว
26. การทดลองเรื่อง การสร้างกล้องโทรทรรศน์อย่างง่าย